Przejdź do treści

Polityka prywatności / Regulamin strony podatek.no

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia oraz jej zarejestrowany oddział w Norwegii z siedzibą przy ul. Hovfaret 8, 0275 Oslo, zwane dalej „Polish Connection”.

2. Dane, które otrzymuje Polish Connection są przetwarzane zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926). Ponadto stosujemy się do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29. kwietnia 2004 r. dotyczącego dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny spełniać urządzenia i systemy informatyczne mające na celu przetwarzanie danych osobowych (Dz.U.04.100.1024). Jeden i drugi akt prawny jest zgodny z regulacjami europejskimi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

3. Polish Connection nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza bezpośrednią kontrolą firmy, w tym za jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu komputerowym lub też innym mieniu użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu, korzystania z niego, przeglądania jego stron bądź z pobierania z serwisu jakichkolwiek materiałów. Ponadto Polish Connection nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w odbiorze, przesyle i transmisji informacji.

4. Polish Connection nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych.

5. Polish Connection, pomimo wszelkich starań i zabezpieczeń systemowych, nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym, w szczególności w kontekście ewentualnych awarii systemu mogących doprowadzić do utraty bądź niekontrolowanego i pozostającego poza bezpośrednią kontrolą firmy udostępnienia danych osobowych użytkownika. Wszelkie transmisje danych są dokonywane na ryzyko użytkownika, który przesyła te dane.

6. Polish Connection, pomimo wszelkich starań i zabezpieczeń systemowych, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się na stronie www.podatek.no . Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika.

7. Polish Connection nie bierze odpowiedzialności za treść informacji oraz materiałów zawartych na stronach, o których mowa w powyższym pkt. 4, w tym w szczególności, za jakiekolwiek oświadczenia w nich zawarte, a dotyczących ofert, cen, dostaw, jakości itp., jakichkolwiek towarów czy też usług sprzedawanych bądź reklamowanych, których sprzedawcą lub usługodawcą jest inny podmiot. Ponadto Polish Connection nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych prowadzoną przez właścicieli innych stron.

8. Polish Connection zobowiązuje się do respektowania prywatności osób, które odwiedzają stronę internetową www.podatek.no oraz przesyłają dokumenty poprzez formularz online lub w jakikolwiek inny sposób do użytku przez naszą firmę. Zobowiązujemy się tym samym do gromadzenia danych osobowych tylko za wiedzą i zgodą użytkowników, nie udostępniania ich danych osobowych osobom trzecim oraz umożliwienia użytkownikom wglądu w ich dane osobowe i edycję tych danych.

9. Użytkownik wyrażający chęć skorzystania z pomocy Polish Connection przy rozliczeniu podatku norweskiego oraz innych usług świadczonych przez firmę, może zostać poproszony o wypełnienie formularza online lub formularza papierowego, które będą gromadziły dane osobowe użytkownika wyłącznie w ramach wykonywanych dla niego usług.

10. Użytkownik udostępniający swoje dane osobowe firmie Polish Connection oświadcza tym samym, że jest ich właścicielem i że nie narusza interesu stron trzecich udostępniając dane osobowe.

11. Użytkownik ma również wgląd oraz możliwość edycji danych przesłanych przez niego firmie Polish Connection. W przypadku, gdy użytkownik wyrazi życzenie zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych, firma Polish Connection spełni to życzenie ze skutkiem natychmiastowym, po otrzymaniu stosownej prośby drogą mailową lub listownie, a także potraktuje prośbę jako równoznaczną z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz użytkownika.

12. Firma zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych wraz z późniejszymi zm. oraz Ustawy z dnia 18.07.2012 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Adresy e-mail użytkowników są wykorzystywane przez Polish Connection w celu kontaktowania się z nimi, wysyłania im komunikatów oraz powiadomień i informacji dotyczących wykonywanych przez firmę usług. Korespondencja e-mailowa oraz adres e-mail użytkownika są wykorzystywane tylko i wyłącznie w sprawach, które go dotyczą i nie będą udostępniane osobom trzecim.

14. Adresy IP osób odwiedzających i użytkowników strony www.podatek.no są wykorzystywane przez firmę Polish Connection wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

15. Niniejsze warunki korzystania z serwisu są integralną częścią każdej usługi wykonywanej za pośrednictwem firmy Polish Connection, są powszechnie dostępne na stronie www.podatek.no. Użytkownik może je utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Polish Connection zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian warunków korzystania z serwisu bez powiadamiania użytkowników.

BIURO W GDYNI

Polish Connection Sp. z.o.o
ul. Antoniego Abrahama 37/3
81-366 Gdynia

+48 58 727 05 55

office@polishconnection.no
gdynia@podatek.no

BIURO W WARSZAWIE

Chmielna Business Center
ul. Chmielna 132/134, lokal 309
00-805 Warszawa

+48 221 021 999

warszawa@polishconnection.no
office@polishconnection.no

BIURO W OSLO

Omega Accounting AS.
Hovfaret 8
0275 Oslo (Skøyen)

+47 225 226 00

post@polishconnection.no

BIURO W RUMUNII

Omega Norwegian Solutions SRL
Dr. Iacob Felix 87/4,
Bucharest

+40 736 866 422

office@norwegiansolutions.ro
aurelia@norwegiansolutions.ro